Dethleffs-Logo Powrót do dethleffs-polska.pl

Udział w konkursie „Akcja foto i wideo – Jubileusz 90-lecia”

1. Udział

Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje warunki uczestnictwa. Prawo do udziału w konkursie mają wszystkie osoby powyżej 18 roku życia zamieszkujące na terenie Polski, Niemiec, Austrii lub Szwajcarii. Z udziału w konkursie wykluczeni są pracownicy firmy Dethleffs GmbH & Co. i członkowie ich rodzin, a także partnerzy handlowi firmy Dethleffs GmbH & Co. KG. Niedozwolony jest udział za pośrednictwem serwisów konkursowych lub inne formy manipulacji. Jedna osoba może wziąć udział w konkursie tylko raz. W przypadku podejrzenia uczestnika o oszustwo (np. niedozwolona manipulacja, wielokrotny udział) firma Dethleffs GmbH & Co. KG zastrzega sobie prawo do pozbawienia go wygranej (także w późniejszym czasie).

2. Przebieg

Firma Dethleffs GmbH & Co KG zachęca uczestników do przesłania jednego lub kilku zdjęć związanych z tematem „90 lat caravaningu“ za pośrednictwem strony internetowej www.dethleffs.de/dethleffs-momente. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik musi przesłać zdjęcie za pośrednictwem strony internetowej www.detleffs.de/dethleffs-momente, wypełnić pola obowiązkowe i zaakceptować warunki uczestnictwa w konkursie. Konkurs kończy się 31 grudnia 2021 r. O godzinie 23:59. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej jest wykluczone. Spośród uczestników, którzy udzielą prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe, zostanie wylosowany zwycięzca. Firma Dethleffs GmbH & Co. KG powiadomi zwycięzcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość e-mail na podany przez niego adres.

3. Prawa autorskie

Uczestnik musi być jedynym autorem przesłanych treści. Treści nie mogą naruszać praw osób trzecich. Uczestnik musi mieć zgodę wszystkich przedstawionych osób lub w przypadku małoletnich – zgodę ich rodziców lub osób uprawnionych do sprawowania władzy rodzicielskiej. Wykonane zdjęcia nie mogą naruszać obowiązujących przepisów.

4. Wykorzystanie przesłanych treści

Uczestnik nieodpłatnie udziela firmie Dethleffs GmbH & Co. KG nieograniczonego czasowo i terytorialnie prawa do powielania, rozpowszechniania oraz upubliczniania treści przekazanych w ramach konkursu.

5. Nagrody

Rozlosowane zostaną nagrody określone w informacjach dotyczących konkursu. Wypłata w gotówce jest wykluczona. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nagroda byłaby już niedostępna, firma Dethleffs GmbH & Co. KG zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagrody alternatywną nagrodą o równej lub wyższej wartości. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom nieodpłatnie.

6. Przyjęcie nagrody

Na przyjęcie nagrody każdy uczestnik ma 28 dni, liczone od daty ogłoszenia zwycięzców. Przyjęcie nagrody następuje poprzez przesłanie odpowiedzi na wiadomość e-mail wysłaną przez firmę Dethleffs. Jeśli z jakichkolwiek powodów, za które firma Dethleffs nie odpowiada, doręczenie nagrody będzie niemożliwe, prawo do nagrody przepada bezpowrotnie. Zasadniczo podjęta zostanie tylko jedna próba doręczenia nagrody. Uczestnik wyraża zgodę, aby w przypadku wygranej jego nazwisko zostało podane, a podczas przekazania nagrody wykonane zostało zdjęcie, które zostanie wykorzystane w różnych kanałach firmy Dethleffs (strona internetowa, Facebook, Instagram, drukowany magazyn dla klientów „Family News”) w ramach przekazywania informacji o konkursie.

7. Ochrona danych

Wszystkie dane osobowe są traktowane ściśle poufnie. Powiadomienie o wygranej zostanie przesłane pocztą elektroniczną. Dane uczestników, zgromadzone w ramach konkursu zostaną wykorzystane w celu przeprowadzenia konkursu i powiadomienia zwycięzców. Wyrażając zgodę na wykorzystanie danych w celach marketingowych, uczestnicy zgadzają się na przesyłanie przez firmę Dethleffs GmbH & Co. KG reklamowych wiadomości e-mail dotyczących aktualnych produktów, wydarzeń itd. Dane uczestników zostaną przekazane tylko tym odbiorcom, którzy biorą udział w realizacji konkursu, a w szczególności udostępniają nagrody. Uczestnicy mogą w każdej chwili bez podania powodu sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych w celach marketingowych w przyszłości. W takim przypadku wystarczy krótkie powiadomienie przesłane pocztą na adres Dethleffs GmbH & Co. KG, Arist-Dethleffs-Straße 12, 88316 Isny im Allgäu lub pocztą elektroniczną na adres datenschutz@dethleffs.de. Ponadto każda wiadomość marketingowa przesyłana do uczestników zawierać będzie wskazówkę dotyczącą prawa do wycofania zgody i możliwości takiego wycofania zgody. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych i praw osób zainteresowanych są zawarte w naszej Polityce prywatności (www.dethleffs.de/datenschutz).

8. Organizator

Dethleffs GmbH & Co. KG,
Arist-Dethleffs-Straße 12,
88316 Isny im Allgäu.

9. Zmiana warunków uczestnictwa – wcześniejsze zakończenie konkursu

Firma Dethleffs GmbH & Co. KG zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili warunków uczestnictwa w konkursie, a także do przerwania lub zakończenia konkursu w całości bądź w części z ważnego powodu bez wcześniejszego powiadomienia. Z tej możliwości firma Dethleffs GmbH & Co. KG skorzysta zwłaszcza wtedy, gdy z przyczyn prawnych prawidłowe przeprowadzenie konkursu nie będzie mogło być zagwarantowane.

10. Inne

Zastrzegamy sobie prawo do wykluczenia uczestników z konkursu z ważnych powodów oraz do żądania zwrotu nagrody, zwłaszcza w przypadku uzasadnionego podejrzenia lub potwierdzenia nieprawidłowości, manipulacji, naruszenia warunków uczestnictwa lub innych niedozwolonych działań. Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej jest wykluczone.